Kõran Holding Anonim Şirketi Genel Kurulunun

‚alõşma Esas ve Usulleri Hakkõnda ݍ Yšnerge

 

BİRİNCİ B…L†M

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanõmlar

Ama ve kapsam

 

MADDE 1- (1) Bu ݍ Yšnergenin amacõ; Kõran Holding Anonim Şirketi genel kurulunun alõşma esas ve  usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sšzleşme hŸkŸmleri erevesinde belirlenmesidir. Bu ݍ Yšnerge, Kõran Holding Anonim Şirketinin tŸm olağan ve olağanŸstŸ genel kurul toplantõlarõnõ kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 2- (1) Bu ݍ Yšnerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantõlarõnõn Usul Ve Esaslarõ İle Bu Toplantõlarda Bulunacak GŸmrŸk Ve Ticaret Bakanlõğõ Temsilcileri Hakkõnda Yšnetmelik hŸkŸmlerine uygun olarak yšnetim kurulunca hazõrlanmõştõr.

 

Tanõmlar

MADDE 3- (1) Bu ݍ Yšnergede geen;

a) Birleşim : Genel kurulun bir gŸnlŸk toplantõsõnõ,

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayõlõ TŸrk Ticaret Kanununu,

c)Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arasõ ve benzeri nedenlerle kesilen bšlŸmlerinden her birini,

) Toplantõ: Olağan ve olağanŸstŸ genel kurul toplantõlarõnõ,

d) Toplantõ başkanlõğõ: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fõkrasõna uygun olarak genel kurul tarafõndan toplantõyõ yšnetmek Ÿzere seilen toplantõ başkanõndan, gereğinde genel kurulca seilen toplantõ başkan yardõmcõsõndan, toplantõ başkanõnca belirlenen tutanak yazmanõndan ve toplantõ başkanõnõn gerekli gšrmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ B…L†M

Genel Kurulun ‚alõşma Usul ve Esaslarõ

Uyulacak hŸkŸmler

MADDE 4 – (1) Toplantõ, Kanunun, ilgili mevzuatõn ve esas sšzleşmenin genel kurula ilişkin hŸkŸmlerine uygun olarak yapõlõr.

 

Toplantõ yerine giriş ve hazõrlõklar

MADDE 5 – (1) Toplantõ yerine, yšnetim kurulu tarafõndan dŸzenlenen hazõr bulunanlar listesine kayõtlõ pay sahipleri veya bunlarõn temsilcileri, yšnetim kurulu Ÿyeleri, var ise deneti, gšrevlendirilmiş ise Bakanlõk temsilcisi ve toplantõ başkanlõğõna seilecek veya gšrevlendirilecek kişiler girebilir. 

(2) Toplantõ yerine girişte, gerek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarõnca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik gšstermeleri, gerek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini gšstermeleri, tŸzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazõr bulunanlar listesinde kendileri iin gšsterilmiş yerleri imzalamalarõ şarttõr. Sšz konusu kontrol işlemleri, yšnetim kurulunca veya yšnetim kurulunca gšrevlendirilen bir veya birden fazla yšnetim kurulu Ÿyesince yahut yšnetim kurulunca gšrevlendirilen kişi veya kişiler tarafõndan yapõlõr.

(3) TŸm pay sahiplerini alacak şekilde toplantõ yerinin hazõrlanmasõna, toplantõ sõrasõnda ihtiya duyulacak kõrtasiyenin, dokŸmanlarõn, ara ve gerelerin toplantõ yerinde hazõr bulundurulmasõna ilişkin gšrevler yšnetim kurulunca yerine getirilir. 

 

Toplantõnõn aõlmasõ

MADDE 6 – (1) Toplantõlar şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin yšnetim kurulunun uygun gšrdŸğŸ elverişli bir yerde, šnceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncõ maddesinde belirtilen ağrõsõz toplantõ hŸkŸmleri saklõdõr) yšnetim kurulu başkanõ ya da başkan yardõmcõsõ veya yšnetim kurulu Ÿyelerinden birisi tarafõndan, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisaplarõn sağlandõğõnõn bir tutanakla tespiti Ÿzerine aõlõr. 

 

 

Toplantõ başkanlõğõnõn oluşturulmasõ

MADDE 7- (1) Bu ݍ Yšnergenin 6 ncõ maddesi hŸkmŸ uyarõnca toplantõyõ aan kişinin yšnetiminde šncelikle šnerilen adaylar arasõndan genel kurulun yšnetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek gšrŸlŸrse başkan yardõmcõsõ seilir.

(2) Başkan tarafõndan en az bir tutanak yazmanõ ve gerekli gšrŸlŸrse yeteri kadar oy toplama memuru gšrevlendirilir. Şirketin tek pay sahipli olduğu durumlarda ise pay sahibi toplantõ iin šngšrŸlen tŸm gšrevleri tek başõna yerine getirebilir.  Başkan gerek gšrmesi halinde, ayrõca elektronik genel kurul sistemi ile ilgili olarak teknik işlemlerin toplantõ anõnda yerine getirilmesi amacõyla uzman kişiler gšrevlendirebilir.

 (3) Toplantõ başkanlõğõ, toplantõ tutanağõnõ ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakõ imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantõ başkanõ genel kurul toplantõsõnõ yšnetirken Kanuna, esas sšzleşmeye ve bu ݍ Yšnerge hŸkŸmlerine uygun hareket eder.

                        

Toplantõ başkanlõğõnõn gšrev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantõ başkanlõğõ, başkanõn yšnetiminde aşağõda belirtilen gšrevleri yerine getirir:

a) Toplantõnõn ilanda gšsterilen adreste yapõlõp yapõlmadõğõnõ ve esas sšzleşmede belirtilmişse toplantõ yerinin buna uygun olup olmadõğõnõ incelemek.

b) Genel kurulun toplantõya, esas sšzleşmede gšsterilen şekilde, internet sitesi amakla yŸkŸmlŸ olan şirketlerin internet sitesinde ve TŸrkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayõmlanan ilanla ağrõlõp ağrõlmadõğõnõ, bu ağrõnõn, ilan ve toplantõ gŸnleri hari olmak Ÿzere, toplantõ tarihinden en az iki hafta šnce yapõlõp yapõlmadõğõnõ, pay defterinde yazõlõ pay sahiplerine, šnceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayõcõ belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantõ gŸnŸ ile gŸndem ve ilanõn õktõğõ veya õkacağõ gazetelerin iadeli taahhŸtlŸ mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantõ tutanağõna geirmek.

c) Toplantõ yerine giriş yetkisi olmayanlarõn, toplantõya girip girmediklerini ve toplantõ yerine girişle ilgili olarak bu ݍ Yšnergenin 5 inci maddesinin ikinci fõkrasõnda hŸkŸm altõna alõnan gšrevlerin yšnetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

) Genel kurulun, Kanunun 416 ncõ maddesi uyarõnca ağrõsõz toplanmasõ halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tŸmŸnŸn hazõr bulunup bulunmadõğõnõ, toplantõnõn bu şekilde yapõlmasõna itiraz olup olmadõğõnõ ve nisabõn toplantõ sonuna kadar korunup korunmadõğõnõ incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de ieren esas sšzleşmenin, pay defterinin, yšnetim kurulu yõllõk faaliyet raporunun, deneti raporlarõnõn, finansal tablolarõn, gŸndemin, gŸndemde esas sšzleşme değişikliği varsa yšnetim kurulunca hazõrlanmõş değişiklik tasarõsõnõn, esas sšzleşme değişikliği GŸmrŸk ve Ticaret Bakanlõğõnõn iznine tabi olmasõ durumunda ise Bakanlõktan alõnan izin yazõsõ ve eki değişiklik tasarõsõnõn, yšnetim kurulu tarafõndan dŸzenlenmiş hazõr bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme Ÿzerine toplantõya ağrõlmõşsa bir šnceki toplantõya ilişkin erteleme tutanağõnõn ve toplantõya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biimde toplantõ yerinde bulunup bulunmadõğõnõ tespit etmek ve bu durumu toplantõ tutanağõnda belirtmek.

e) Hazõr bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katõlanlarõn kimlik kontrolŸnŸ itiraz veya lŸzum Ÿzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas Ÿyeler ile en az bir yšnetim kurulu Ÿyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetinin toplantõda hazõr olup olmadõğõnõ tespit etmek ve bu durumu toplantõ tutanağõnda belirtmek.

g) GŸndem erevesinde genel kurul alõşmalarõnõ yšnetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gŸndem dõşõna õkõlmasõnõ šnlemek, toplantõ dŸzenini sağlamak, bunun iin gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumlarõ amak, kapatmak ve toplantõyõ kapatmak.

h) MŸzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarõ, tutanak, rapor, šneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere sšz vermek.

õ) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptõrmak ve sonularõnõ bildirmek.

i) Toplantõ iin asgari nisabõn toplantõnõn başõnda, devamõnda ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararlarõn Kanun ve esas sšzleşmede šngšrŸlen nisaplara uygun olarak alõnõp alõnmadõğõnõ gšzetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafõndan yapõlan bildirimleri genel kurula aõklamak.

k) Kanunun 436 ncõ maddesi uyarõnca, oy hakkõndan yoksun olanlarõn anõlan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarõnõ šnlemek, oy hakkõna ve imtiyazlõ oy kullanõmõna Kanun ve esas sšzleşme uyarõnca getirilen her tŸrlŸ sõnõrlamayõ gšzetmek.

l) Sermayenin onda birine (halka aõk şirketlerde yirmide birine) sahip pay sahiplerinin istemi Ÿzerine finansal tablolarõn mŸzakeresi ve buna bağlõ konularõn gšrŸşŸlmesini, genel kurulun bu konuda karar almasõna gerek olmaksõzõn bir ay sonra yapõlacak toplantõda gšrŸşŸlmek Ÿzere ertelemek.

m) Genel kurul alõşmalarõna ait tutanaklarõn dŸzenlenmesini sağlamak, itirazlarõ tutanağa geirmek, karar ve tutanaklarõ imzalamak, toplantõda alõnan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanõlan oylarõ hibir tereddŸde yer vermeyecek şekilde toplantõ tutanağõnda belirtmek.

n) Toplantõ tutanağõnõ, yšnetim kurulu yõllõk faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde deneti raporlarõnõ, finansal tablolarõ, hazõr bulunanlar listesini, gŸndemi, šnergeleri, varsa seimlerin oy k‰ğõtlarõnõ ve tutanaklarõnõ ve toplantõyla ilgili tŸm belgeleri toplantõ bitiminde bir tutanakla hazõr bulunan yšnetim kurulu Ÿyelerinden birine teslim etmek.

 

GŸndemin gšrŸşŸlmesine geilmeden šnce yapõlacak işlemler

 

MADDE 9 – (1) Toplantõ başkanõ, genel kurula toplantõ gŸndemini okur veya okutur. Başkan tarafõndan gŸndem maddelerinin gšrŸşŸlme sõrasõna ilişkin bir değişiklik šnerisi olup olmadõğõ sorulur, eğer bir šneri varsa bu durum genel kurulun onayõna sunulur. Toplantõda hazõr bulunan oylarõn oğunluğunun kararõyla gŸndem maddelerinin gšrŸşŸlme sõrasõ değiştirilebilir.

 

GŸndem ve gŸndem maddelerinin gšrŸşŸlmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gŸndeminde aşağõdaki hususlarõn yer almasõ zorunludur:

a) Aõlõş ve toplantõ başkanlõğõnõn oluşturulmasõ.

b) Yšnetim kurulu yõllõk faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde deneti raporlarõnõn ve finansal tablolarõn gšrŸşŸlmesi.

c) Yšnetim kurulu Ÿyeleri ile varsa denetilerin ibralarõ.

) SŸresi dolan yšnetim kurulu Ÿyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetinin seimi.

d) Yšnetim kurulu Ÿyelerinin Ÿcretleri ile huzur hakkõ, ikramiye ve prim gibi haklarõnõn belirlenmesi.

e) K‰rõn kullanõm şeklinin, dağõtõmõnõn ve kazan paylarõ oranlarõnõn belirlenmesi.

f) Varsa esas sšzleşme değişikliklerinin gšrŸşŸlmesi.

g) Gerekli gšrŸlen diğer konular.

(2) OlağanŸstŸ genel kurul toplantõsõnõn gŸndemini, toplantõ yapõlmasõnõ gerektiren sebepler oluşturur.

(3)Aşağõda belirtilen istisnalar dõşõnda, toplantõ gŸndeminde yer almayan konular gšrŸşŸlemez ve karara bağlanamaz:

a)Ortaklarõn tamamõnõn hazõr bulunmasõ halinde, gŸndeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarõnca, herhangi bir pay sahibinin šzel denetim talebi, gŸndemde yer alõp almadõğõna bakõlmaksõzõn genel kurulca karara bağlanõr.

c)Yšnetim kurulu Ÿyelerinin gšrevden alõnmalarõ ve yenilerinin seimi hususlarõ, yõl sonu finansal tablolarõn mŸzakeresi maddesiyle ilgili sayõlõr ve gŸndemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadõğõna bakõlmaksõzõn istem halinde doğrudan gšrŸşŸlerek karar verilir.

) GŸndemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlõlõk yŸkŸmŸnŸn ihlali, birok şirkette Ÿyelik sebebiyle gšrevin ifasõnda gŸlŸk, geimsizlik, nŸfuzun kštŸye kullanõlmasõ gibi haklõ sebeplerin varlõğõ halinde, yšnetim kurulu Ÿyelerinin gšrevden alõnmasõ ve yerine yenilerinin seilmesi hususlarõ genel kurulda hazõr bulunanlarõn oy okluğuyla gŸndeme alõnõr.

(4) Genel kurulda mŸzakere edilerek karara bağlanmõş gŸndem maddesi, hazõr bulunanlarõn oy birliği ile karar verilmedike yeniden gšrŸşŸlŸp karara bağlanamaz.

(5) Yapõlan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlõka, şirket genel kurulunda gšrŸşŸlmesi istenen konular gŸndeme konulur.

(6) GŸndem, genel kurulu toplantõya ağõran tarafõndan belirlenir.

 

Toplantõda sšz alma

MADDE 11 – (1) GšrŸşŸlmekte olan gŸndem maddesi Ÿzerinde sšz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantõ başkanlõğõna bildirirler. Başkanlõk sšz alacak kişileri genel kurula aõklar ve başvuru sõrasõna gšre bu kişilere sšz hakkõ verir. Kendisine sšz sõrasõ gelen kişi, toplantõ yerinde bulunmuyor ise sšz hakkõnõ kaybeder. Konuşmalar, bunun iin ayrõlan yerden, genel kurula hitaben yapõlõr. Kişiler kendi aralarõnda konuşma sõralarõnõ değiştirebilirler. Konuşma sŸresinin sõnõrlandõrõlmasõ halinde, sõrasõ gelip konuşmasõnõ yapan bir kişi, konuşma sŸresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkõnõ verdiği takdirde konuşmasõnõ, o kişinin konuşma sŸresi iinde tamamlamak koşuluyla sŸrdŸrebilir. Diğer bir biimde konuşma sŸresi uzatõlamaz.

(2) Toplantõ başkanõnca, gšrŸşŸlen konular hakkõnda aõklamada bulunmak isteyen yšnetim kurulu Ÿyeleri ile denetiye sõraya bakõlmaksõzõn sšz verilebilir.

(3) Konuşmalarõn sŸresi, başkanõn veya pay sahiplerinin šnerisi Ÿzerine, gŸndemin yoğunluğu, gšrŸşŸlmesi gerekli konularõn okluğu, šnemi ve sšz almak isteyenlerin sayõsõna gšre genel kurulca kararlaştõrõlõr. Bu gibi durumlarda, genel kurul, šnce konuşma sŸresinin sõnõrlanmasõnõn gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sŸrenin ne olacağõ konularõnda, ayrõ, ayrõ oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarõnca genel kurula elektronik ortamda katõlan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin gšrŸş ve šnerilerini iletmelerine ilişkin olarak anõlan madde ve alt dŸzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanõr.

 

Oylama ve oy kullanma usulŸ

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan šnce, toplantõ başkanõ, oylanacak konuyu genel kurula aõklar. Bir karar taslağõnõn oylamasõ yapõlacak ise, bu yazõlõ olarak saptanõp okunduktan sonra, oylamaya geilir. Oylamaya geileceği aõklandõktan sonra, ancak usul hakkõnda sšz istenebilir. Bu sõrada, talep etmesine rağmen kendisine sšz verilmemiş pay sahibi varsa, hatõrlatmasõ ve Başkanca doğrulanmasõ koşuluyla konuşma hakkõnõ kullanõr. Oylamaya geildikten sonra sšz verilmez.

(2) Toplantõda gšrŸşŸlen konulara ilişkin oylar, el kaldõrmak veya ayağa kalkmak ya da ayrõ ayrõ kabul veya ret denilmek suretiyle kullanõlõr. Bu oylar toplantõ başkanlõğõnca sayõlõr. Gerektiğinde, başkanlõk, oy sayõmõnda yardõmcõ olmak Ÿzere yeter sayõda kişiyi gšrevlendirebilir. El kaldõrmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar ŅretÓ oyu vermiş sayõlõr ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararõn aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarõnca genel kurula elektronik ortamda katõlan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarõna ilişkin olarak anõlan madde ve alt dŸzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanõr.

 

Toplantõ tutanağõnõn dŸzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantõ başkanõnca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunlarõn sahip olduklarõ paylarõ, gruplarõ, sayõlarõ ve itibari değerlerini gšsteren hazõr bulunanlar listesi imzalanõr, genel kurulda sorulan sorularõn ve verilen cevaplarõn šzet olarak, alõnan kararlarõn ve her bir karar iin kullanõlan olumlu ve olumsuz oylarõn sayõlarõnõn tutanakta aõk bir şekilde gšsterilmesi ile tutanağõn Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak dŸzenlenmesi sağlanõr.

(2) Genel kurul tutanağõ toplantõ yerinde ve toplantõ sõrasõnda daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklõ şekilde mŸrekkepli kalem kullanõlmak suretiyle el yazõsõyla dŸzenlenir. Tutanağõn bilgisayarda yazõlabilmesi iin toplantõ yerinde õktõlarõn alõnmasõna imk‰n sağlayacak bir yazõcõnõn olmasõ şarttõr.

(3) Tutanak en az iki nŸsha halinde dŸzenlenir ve tutanağõn her sayfasõ, toplantõ başkanlõğõ ile katõlmõş olmasõ halinde Bakanlõk temsilcisi tarafõndan imzalanõr.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanõ, toplantõ tarihi ve yeri, şirketin paylarõnõn toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantõda asaleten ve temsilen olmak Ÿzere temsil edilen toplam pay adedi, katõlmõşsa Bakanlõk temsilcisinin adõ ve soyadõ ile gšrevlendirme yazõsõnõn tarih ve sayõsõ, toplantõ ilanlõ yapõlõyorsa davetin ne surette yapõldõğõ, ilansõz yapõlõyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantõda alõnan kararlara ilişkin oy miktarlarõ, hibir tereddŸtte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazõyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantõda alõnan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geirtmek isteyenlerin adõ, soyadõ ve muhalefet gerekeleri tutanağa yazõlõr.

(7) Muhalefet gerekesinin yazõlõ olarak verilmesi halinde, bu yazõ tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağõn veya temsilcisinin adõ, soyadõ yazõlõr ve muhalefet yazõsõnõn ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazõsõ toplantõ başkanlõğõ ve katõlmõşsa Bakanlõk temsilcisi tarafõndan imzalanõr.

 

Toplantõ sonunda yapõlacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantõ başkanõ, toplantõ sonunda tutanağõnõn bir nŸshasõnõ ve genel kurulla ilgili diğer tŸm evrakõ toplantõda hazõr bulunan yšnetim kurulu Ÿyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasõnda dŸzenlenecek ayrõ bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yšnetim Kurulu, toplantõ tarihinden itibaren en ge on beş gŸn ierisinde, tutanağõn noterce onaylanmõş bir suretini ticaret sicili mŸdŸrlŸğŸne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususlarõ tescil ve ilan ettirmekle yŸkŸmlŸdŸr.

(3) Tutanak, internet sitesi amakla yŸkŸmlŸ olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en ge beş gŸn ierisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantõ başkanõ ayrõca, hazõr bulunanlar listesinin, gŸndemin ve genel kurul toplantõ tutanağõnõn bir nŸshasõnõ katõlmõş olmasõ halinde Bakanlõk temsilcisine teslim eder.

 

Toplantõya elektronik ortamda katõlma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantõsõna Kanunun 1527 nci maddesi uyarõnca elektronik ortamda katõlma imk‰nõ tanõndõğõ durumda yšnetim kurulunca ve toplantõ başkanlõğõnca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alõnarak ifa edilir.

 

†‚†NC† B…L†M

‚eşitli HŸkŸmler

 

Bakanlõk temsilcisinin katõlõmõ ve genel kurul toplantõsõna ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlõk temsilcisinin katõlõmõ zorunlu olan toplantõlar iin temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin gšrev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantõlarõnõn Usul ve Esaslarõ ile Bu Toplantõlarda Bulunacak GŸmrŸk ve Ticaret Bakanlõğõ Temsilcileri Hakkõnda Yšnetmelik hŸkŸmleri saklõdõr.

(2)Genel kurula katõlabilecekler ve hazõr bulunanlar listesinin hazõrlanmasõnda, genel kurulda kullanõlacak temsil belgeleri ile toplantõ tutanağõnõn dŸzenlenmesinde birinci fõkrada belirtilen Yšnetmelik hŸkŸmlerine uyulmasõ zorunludur. 

 

ݍ Yšnergede šngšrŸlmemiş durumlar

 

MADDE 17 – (1) Toplantõlarda, bu ݍ Yšnergede šngšrŸlmemiş bir durumla karşõlaşõlmasõ halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

 

ݍ Yšnergenin kabulŸ ve değişiklikler

 

MADDE 18 – (1) Bu ݍ Yšnerge, Kõran Holding Anonim Şirketi genel kurulunun onayõ ile yšnetim kurulu tarafõndan yŸrŸrlŸğe konulur, tescil ve ilan edilir. ݍ Yšnergede yapõlacak değişiklikler de aynõ usule tabidir.

 

ݍ Yšnergenin yŸrŸrlŸğŸ

 

MADDE 19 – (1) Bu ݍ Yšnerge, Kõran Holding Anonim Şirketi Õnin 28.03.2013 tarihli genel kurul toplantõsõnda kabul edilmiş olup, TŸrkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanõ tarihinde yŸrŸrlŸğe girer.

 

 

Bakanlõk          Yšnetim Kurulu                      Yšnetim Kurulu                      Yšnetim Kurulu                      Yšnetim Kurulu

Temsilcisi             Başkanõ                                Başkan Vekili                               †yesi                                      †yesi

                        TAHİR KIRAN                           TAMER KIRAN                        G…KHAN KIRAN                        MURAT KIRAN